Tragiczny podział

Tragiczny podział

16 lipca 1054 roku uznawany jest powszechnie za datę zaistnienia rozłamu w Kościele, czyli tzw. Wielkiej Schizmy Wschodniej. W tym dniu wysłannicy papieża Leona IX, kardynał Humbert z Silva Candida, kardynał Fryderyk z Lotaryngii oraz arcybiskup Piotr z Amalfi, zniechęceni wynikami rozmów teologicznych, położyli na ołtarzu w bazylice Hagia Sophia bullę ekskomunikującą patriarchę Konstantynopola Cerulariusza. W odpowiedzi zainteresowany zwołał synod lokalny, który rzucił ekskomunikę na dokument oraz jego twórców.

Brzmi to bardzo groźnie, w rzeczywistości, formalna waga wydarzenia nie była zbyt wielka. Wobec śmierci papieża Leona prawa legatów do reprezentowania Stolicy Apostolskiej wygasły. Z drugiej strony część hierarchów wschodnich uznawała wydarzenie za osobistą sprawę patriarchy Cerulariusza i dystansowała się od niego.

Niestety, problem był szerszy i nie da się go sprowadzić do emocji dostojników kościelnych. Podział Cesarstwa Rzymskiego na wschodnie i zachodnie, a potem upadek tego drugiego i odbudowa przez narody germańskie, spowodowały narośnięcie nieporozumień i wzajemnych nieufności w kwestiach teologicznych i liturgicznych. Polemizowano w sprawie pochodzenia Ducha Świętego, prymatu papieża, chleba używanego do konsekracji itd.

Choć kryzys 1054 roku stanowił poważny cios dla jedności Kościoła, ostatecznie jej nie zerwał. Oprócz względów religijnych, za współpracą wszystkich chrześcijan przemawiały także argumenty polityczne. Bizancjum zmagało się z ekspansją islamu i oczekiwało od Zachodu pomocy.

Niestety, wsparcie ze strony Europy katolickiej, które nastąpiło w formie wypraw krzyżowych, nie zlikwidowało zagrożenia. Imperium tureckie było zbyt potężne, by paść pod ciosem kilku krucjat. Tymczasem dające od czasu do czasu znać o sobie rozbieżne interesy polityczne i ekonomiczne „Łacinników” i „Greków”, podtrzymywały wzajemną nieufność. Tragicznym owocem tego napięcia była m.in. rzeź mieszkańców kupieckiej dzielnicy łacińskiej w Konstantynopolu, która miała miejsce w 1182 r. Zbrodni dopuścił się motłoch zamieszkujący inne dzielnice. Z ręki prawosławnych padły tysiące mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. Nie oszczędzono także duchownych. Legatowi papieskiemu Janowi ucięto głowę, którą potem gawiedź ciągnęła po ulicach. Splądrowano łacińskie kościoły. Wydarzenia te zatruły stosunki Bizancjum z Rzymem oraz mieszkańcami północnej Italii. Pomordowani mieli bowiem bliskich krewnych wśród rodzin kupieckich Pizy i Genui.

Katastrofa nastąpiła w 1204 roku. Cesarz bizantyjski Aleksy III poprosił wówczas szykujących się do ataku na muzułmanów krzyżowców, by pomogli mu odzyskać tron w Konstantynopolu. Propozycja odpłatnej pomocy została przyjęta. Należy bowiem dodać, że krucjata od początku borykała się z dotkliwym brakiem gotówki. Gdy wyniesiony na tron cesarz ponownie stracił władzę, a obiecana zapłata nie została wypłacona, krzyżowcy zaatakowali mury Konstantynopola. Po zdobyciu miasta powołali do życia Cesarstwo Łacińskie.

Rozgorzał nowy konflikt, który zerwał nić porozumienia i szacunku między chrześcijanami zachodnimi i wschodnimi. Kościół bizantyjski popadł w schizmę. Niestety, pojednania nie przyniosła nawet likwidacja Cesarstwa Łacińskiego w roku 1261.

Upływające lata oraz wzrost zagrożenia ze strony islamu doprowadziły jednak do zawarcia Unii Florenckiej w 1439 roku. Podpisali ją: cesarz i przedstawiciele patriarchatów. Niestety, nawet w obliczu katastrofy państwa i nieuchronności niewoli pogańskiej, lud wspierany przez większość duchowieństwa prawosławnego odrzucał porozumienie z Rzymem.

Upadł więc Konstantynopol, a wraz z nim cesarstwo. W Kościele prawosławnym niechęć do katolicyzmu była silniejsza niż pragnienie jedności.

Czy po wiekach jest jakaś nadzieja na powrót prawosławia do Kościoła? Wydaje się, że wskazała ją Maryja w Fatimie, wzywając papieży do zawierzenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Bogarodzica obiecała nawrócenie tego kraju, co może przyczynić się do ponownego zjednoczenia prawosławia z Kościołem rzymskim. Modlitwa w tej intencji to nasze zadanie!

 
Modlitwy do odmawiania

Kolekta - o jedność Kościoła

Boże, Ty naprawiasz, co błędne, gromadzisz, co rozproszone, a zachowujesz, co zgromadzone; prosimy Cię, wylej łaskawie na lud chrześcijański Twoją łaskę jedności, by porzuciwszy podziały, jednocząc się z prawdziwym Pasterzem Twojego Kościoła, zdołał godnie Ci służyć. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków
(Ojca Świętego Piusa IX)

O Maryjo, Matko miłosierdzia i ucieczko grzeszników, prosimy Cię, spojrzyj swymi litościwymi oczami na kacerskie i schizmatyckie narody. Ty jesteś Stolicą mądrości, oświeć więc ich rozum tak okropnie pogrążony w ciemnościach nieznajomości i grzechu, żeby jak najjaśniej poznali święty, katolicki, apostolski i rzymski Kościół jako jedyny prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, poza którym nie można znaleźć ani świętości, ani zbawienia. Dokonaj ich nawrócenia, wyjednaj im łaskę, aby uznali i przyjęli wszystkie prawdy świętej wiary i po synowsku poddali się zwierzchnictwu rzymskiego Papieża, zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi, a tak rychle połączeni z nami słodkimi węzłami Bożej miłości utworzyli jedną owczarnię pod tymże samym jednym pasterzem, i byśmy Cię wszyscy, o Panno chwalebna, chwalili po wszystkie wieki, śpiewając: Ciesz się, Maryjo Panno, wszystkie herezje zniszczyłaś na całym świecie. Amen.

Należy odmówić trzy razy „Zdrowaś Maryjo”
Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Czasem można usłyszeć głosy, podnoszone zwłaszcza przez protestantów, że katolicy są nazbyt maryjni… Pada wówczas argument, jakoby kult Matki Bożej przesłaniał nam Pana Jezusa, odciągał od kontemplacji Drugiej Osoby Bożej. Musimy stwierdzić z całą stanowczością – to wierutna bzdura! Prawdziwa maryjność jest bowiem Chrystocentryczna, bo i Maryja była i jest niezmiennie oddana swemu Synowi.
25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół Święty obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wizytę Archanioła Gabriela złożoną Najświętszej Maryi Pannie, w trakcie której zaszły dwa, niezwykle ważne dla ludzkości wydarzenia: Maryja zgodziła się zostać Matką Syna Bożego oraz za sprawą Ducha Świętego poczęła Pana Jezusa. Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej nastąpiło tuż po tym, gdy Najświętsza Dziewica powiedziała Bożemu Posłańcowi fiat, czyli niech się stanie.
Bogactwem Kościoła są jego kapłani. Od ich pobożności i zaangażowania w pracę duszpasterską zależy kondycja moralna wszystkich członków Mistycznego Ciała Pana Jezusa. Wybitnym przedstawicielem tego stanu był niewątpliwie św. Alojzy Orione, gorliwy kapłan, zawsze przepełniony zapałem do odnawiania świata w Chrystusie.
Trwa Wielki Post – czas przygotowań do obchodów Paschy Pana Jezusa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w tym okresie rozważamy Świętą Mękę Pana Jezusa i pokutujemy za nasze grzechy, które przecież są powodem cierpień Zbawiciela.
Twarz to część ciała, która najlepiej oddaje wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka. Dlatego jej fotograficzne odwzorowanie umieszczane jest w dowodach osobistych, paszportach i legitymacjach. Wyraz twarzy często zdradza inteligencję osoby bądź jej niedostatek, a także stan ducha.