Święto Zwiastowania NMP

Święto Zwiastowania NMP

25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół Święty obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wizytę Archanioła Gabriela złożoną Najświętszej Maryi Pannie, w trakcie której zaszły dwa, niezwykle ważne dla ludzkości wydarzenia: Maryja zgodziła się zostać Matką Syna Bożego oraz za sprawą Ducha Świętego poczęła Pana Jezusa. Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej nastąpiło tuż po tym, gdy Najświętsza Dziewica powiedziała Bożemu Posłańcowi fiat, czyli niech się stanie.

 

W wypowiedziach Gabriela znajdujemy wyliczenie przywilejów, jakie Maryja otrzymała od Boga. Dowiadujemy się, że jest pełna łaski, co oznacza, że jest dziełem Łaski Bożej, a więc nie zna grzechu. Słowa powitania: Pan z Tobą, świadczą o szczególnym wsparciu, jakie otrzymała ze strony Najwyższego. W tekście Ewangelii zawarta jest także informacja o dziewiczym poczęciu NMP. Na pytanie Maryi: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?, Niebiański Posłaniec odrzekł: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk 1,35). Z kolei w odpowiedzi Maryi - Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! - dostrzegamy Jej pełne podporządkowanie się woli Stwórcy.


Warto wspomnieć, że słów wypowiedzianych podczas Zwiastowania przez Archanioła Gabriela, uzupełnionych przez okrzyk powitania, który wyrwał się z ust św. Elżbiety, gdy Maryja ją odwiedziła, już w starożytności chrześcijanie używali jako modlitwy. Powtarzane 150 razy, a w XIV wieku dopełnione prośbą Kościoła skierowaną do Przeczystej Dziewicy: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi itd., stały się Psałterzem Maryi czyli Różańcem – tym szczególnym orężem Kościoła do walki ze złem.

 

Geneza uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie sięga V wieku. Z następnego stulecia pochodzi pierwsze pisane świadectwo o istnieniu tego święta, czyli homilia św. Abrahama z Efezu, wygłoszona prawdopodobnie w Konstantynopolu.

W Rzymie święto Zwiastowania pojawiło się na przełomie VI i VII wieku, a obchodzono je w tym samym terminie co dziś. Początkowo miało charakter chrystologiczny. Podczas liturgii wspominano cud wcielenia Pana Jezusa. Z czasem coraz więcej uwagi poświęcano roli Maryi. Papież Sergiusz I nakazał, by w tym dniu odbywała się w Wiecznym Mieście procesja zmierzająca z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej.

 

Święto Zwiastowania zawsze wypada w Wielkim Poście, co właściwie nie pozwala na uroczyste jego obchodzenie. Zarówno jednak na Wschodzie, jak i na Zachodzie postanowiono zrobić wyjątek. Jedynie w przypadku, gdy uroczystość wypada w Wielkim Tygodniu, przenosi się ją na poniedziałek po drugiej niedzieli Wielkanocy.

 

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

 

Oto ja, Służebnica Pańska.

Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś Maryjo...

 

A Słowo Ciałem się stało.

I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

 

P: Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

Litania na Zwiastowanie Pańskie

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo Niebieskie, módl się za nami.

O Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami,

O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty,

O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego,

O Maryjo, po której słowach „niech się stanie” zostały uweselone Niebo i ziemia,

O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało,

O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości,

O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu Chleb życia,

O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego,

O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały,

 

Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od wszelkiego niebezpieczeństwa,

Od sideł szatańskich,

Od pożądliwości ciała,

Od przekraczania przykazań Bożych,

Przez zjawienie się świętego Archanioła,

Przez jego chwalebne pozdrowienie,

Przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie,

Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego,

Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego,

 

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła,

Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W: I poczęła z Ducha Świętego.

 

Módlmy się: Boże, z Twej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w Jego Boskiej naturze. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Modlitwa Kościoła Świętego
Boże, który chciałeś, aby Słowo przedwieczne, Syn Twój, za zwiastowaniem Anioła ciało ludzkie przyjął w żywocie Najświętszej Maryi Panny! Użycz, błagamy Cię w upokorzeniu, abyśmy, gdy ją czcimy jako Rodzicielkę Bożą, doznali także pomocy wstawienia się jej do Ciebie za nami. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Czasem można usłyszeć głosy, podnoszone zwłaszcza przez protestantów, że katolicy są nazbyt maryjni… Pada wówczas argument, jakoby kult Matki Bożej przesłaniał nam Pana Jezusa, odciągał od kontemplacji Drugiej Osoby Bożej. Musimy stwierdzić z całą stanowczością – to wierutna bzdura! Prawdziwa maryjność jest bowiem Chrystocentryczna, bo i Maryja była i jest niezmiennie oddana swemu Synowi.
Bogactwem Kościoła są jego kapłani. Od ich pobożności i zaangażowania w pracę duszpasterską zależy kondycja moralna wszystkich członków Mistycznego Ciała Pana Jezusa. Wybitnym przedstawicielem tego stanu był niewątpliwie św. Alojzy Orione, gorliwy kapłan, zawsze przepełniony zapałem do odnawiania świata w Chrystusie.
Trwa Wielki Post – czas przygotowań do obchodów Paschy Pana Jezusa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w tym okresie rozważamy Świętą Mękę Pana Jezusa i pokutujemy za nasze grzechy, które przecież są powodem cierpień Zbawiciela.
Twarz to część ciała, która najlepiej oddaje wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka. Dlatego jej fotograficzne odwzorowanie umieszczane jest w dowodach osobistych, paszportach i legitymacjach. Wyraz twarzy często zdradza inteligencję osoby bądź jej niedostatek, a także stan ducha.
Co roku w styczniu obchodzimy dni babci i dziadka. Z okazji tych świeckich, ale niewątpliwie ważnych świąt, warto na chwilę zastanowić się nad ogromną rolą dziadków w wychowaniu wnuków. Każdy etap w życiu człowieka niesie ze sobą pewne konkretne zadania. Przed osobami, które spełniły swój obowiązek względem własnych dzieci jako rodzice, wcześniej czy później staje wyzwanie w postaci odnalezienia się w roli babci, względnie dziadka.