Służebnica Pańska

Służebnica Pańska
Dobiega końca okres Bożego Narodzenia. Rozważając tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, nie możemy pominąć roli Matki Pana Jezusa w historii Zbawienia. Bogarodzica stanowi dla nas wzór oddania Bogu i poświęcenia rodzinie.

Posłuszna Bogu

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! – odpowiedziała Maryja archaniołowi Gabrielowi na słowa zwiastowania. Dzięki przywilejowi Niepokalanego Poczęcia została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego. Tym lepiej pojmowała właściwe przeznaczenie każdego człowieka. A tak określa je Kościół w katechizmie: Człowiek został stworzony po to, aby Pana Boga znał, czcił, kochał Go i służył Mu. Powinniśmy się wzorować na Maryi. Alternatywą dla służenia Bogu jest bowiem pójście śladem szatana i wypowiedzenie Stwórcy posłuszeństwa. Istotę buntu złego ducha oddają przypisywane mu przez tradycję słowa: Non serviam! (Nie będę służył). Należy podkreślić, że nie ma alternatywy dla tych dwóch postaw: Maryi i szatana. Jest to bowiem wybór między Niebem i piekłem, zbawieniem a potępieniem. Matka Najświętsza podpowiada nam, co wybrać, i ukazuje, że służba Bogu, choć czasem bardzo trudna, jest jedyną dobrą alternatywą dla człowieka. Stara maksyma mówi: służyć Bogu znaczy królować. Maryja mówiąc Fiat (Niech Mi się stanie) wypełniła wolę Boga, za co nagrodą dla Niej jest godność Królowej Nieba i Ziemi.

Matka Kościoła

Postawa służby jest postawą właściwą nie tylko względem Boga, ale także w stosunku do ludzi. Pan Jezus z wysokości Krzyża przekazał Maryi pod opiekę Kościół Święty i Ona to zadanie przyjęła, najpierw wspierając pierwszą wspólnotę w Jerozolimie, a po Wniebowzięciu czyni to orędując za nami u Boga. Jej wielką troskę o ludzkość dostrzegamy choćby w objawieniach prywatnych. Zaniepokojona licznymi grzechami ludzi, Maryja wielokrotnie pojawiała się na ziemi, by zachęcić nas do poprawy i pokuty. Wpatrując się w szopki stojące w naszych kościołach w okresie Bożego Narodzenia, kontemplujemy także służbę Maryi–kobiety swemu Dziecku, małemu Jezusowi. Wraz z Józefem wskazuje Ona na wpisaną w człowieka potrzebę przekazania życia i opieki nad dziećmi, które Bóg powierza każdemu rodzicowi. Już w chwili stworzenia Pan Bóg słowami wypowiedzianymi do pierwszych ludzi: rośnijcie i mnóżcie się, powierzył nam troskę o następne pokolenia.

To wpisanie w kobietę i mężczyznę obowiązku a zarazem, pragnienia przekazania życia i opieki nad potomstwem, stanowi dla pewnych ruchów lewicowych przedmiot buntu (non serviam!). Swoimi postulatami „wyzwolenia” kobiet od macierzyństwa, zaprzeczają jednak naturze kobiety, której podstawową rolę w społeczeństwie potwierdza nawet budowa ciała, przystosowanego do rodzenia i opieki nad dzieckiem.

Maryja Dziewica

Naturalnie Bóg przewidział także specjalne powołanie kobiet i mężczyzn do życia samotnego. Nie może ono jednak wynikać z egoistycznej chęci użycia, odrzucenia zobowiązań, lecz musi być podyktowane pragnieniem służby Bogu i ludziom. Także takiemu wyborowi patronuje Najświętsza Maryja Panna, która nie znała mężczyzny.


Litania do NMP (Loretańska)

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa w intencji rodziny


O Matko Nieustającej Pomocy, pociągnięci Twoją dobrocią i przynaglani ciężkim położeniem rodzin, zwracamy się do Ciebie, o dobra Matko, gdyż ufamy, że znajdziemy w Tobie Obrończynię dla zagrożonych rodzin.


Oddając dziś samych siebie i naszą rodzinę Tobie, Matko, prosimy, rozgrzewaj serca nasze żywą miłością ku sobie i Bogu. Bądź Gwiazdą przewodnią dla umysłów naszych, rozpogadzaj dni smutne, dodawaj siły do pracy na chleb i kształtowanie w sobie pełnego obrazu człowieka, spraw, by dzieci otaczały uczynną miłością rodziców i wychowawców, zachowaj od złego niedoświadczoną młodzież i otwieraj jej umysł na Dobro, Prawdę i Piękno, a rodziców i małżonków skłaniaj do ofiarnej i przykładnej miłości oraz służby dla dobra całej rodziny.

O Matko Nieustającej Pomocy, ufamy Tobie i prosimy, zamknij całą naszą rodzinę w Swym Matczynym Sercu i proś Boga za nami, teraz i zawsze. Amen.


Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Noc. W jaskini służącej jako schronienie dla bydła, nad Noworodkiem śpiącym w żłobie pochyla się młoda Matka. Z miłością wpatruje się w maleńkiego Synka. Z boku troskliwie spogląda na Nich dojrzały mężczyzna. Ten obraz utrwalany przez sztukę kościelną staje nam przed oczami, gdy wracamy myślą do wydarzenia o tak zasadniczym znaczeniu dla ludzkości - Bożego Narodzenia.
Dzwony wzywające na Msze Święte roratnie oznajmiły początek Adwentu. Kolejne cztery tygodnie katolicy na całym świecie będą wyczekiwać na przyjście Pana Jezusa. Symbolem tego okresu jest pieśń Niebiosa rosę.., oddająca tęsknotę narodu wybranego wyczekującego na obiecanego przez Boga Mesjasza. Jej początek to cytat z Księgi proroka Izajasza (Iz 45,8).
W tym roku Święto Niepodległości obchodzimy pod wrażeniem bezprecedensowego ataku środowisk antykatolickich na Kościół w Polsce. Dumni z postawy naszych przodków, którzy mimo przeciwności losu trwali przy Chrystusie, jesteśmy zaskoczeni skalą poparcia, jaką demonstracje antykościelne zyskały w naszej Ojczyźnie. Wniosek jest jeden: nikt nie zwolni Polaków z obowiązku troszczenia się o własną wiarę. Jeśli nie będziemy o nią dbać, nasz kraj na nowo pogrąży się w mrokach pogaństwa i utraci tożsamość narodową, wyrosłą przecież na korzeniach chrześcijańskich.
Św. Siostra Małgorzata Maria Alacoque, mistyczka, której zawdzięczamy rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, przyszła na świat 22 lipca 1647 roku w burgundzkim zamku Lautecour (Francja). Była piątym dzieckiem Filiberty i Klaudiusza Alacoque, królewskiego notariusza.
Nikt nie jest osamotniony na tym świecie. Każdy człowiek, jak uczy nas Kościół, posiada Niebiańskiego przyjaciela, który mu towarzyszy do ostatniego tchnienia, modli się za niego, stara się natchnąć do dobrego, a odwieść od złego. Taki przyjaciel to skarb. Pamiętajmy o nim podczas codziennej modlitwy, prosząc: Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…