Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami!

Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami!

Serce Maryi, podobnie jak Serce Jej Syna, nieustannie otwarte jest dla ludzi i wytrwale miłuje nawet niewdzięczników, którzy nie odwzajemniają skierowanego do nich wezwania. Z woli Bożej, objawionej siostrze Łucji, jednej z trojga fatimskich wizjonerów, Serce Maryi stało się ratunkiem dla współczesnego, grzesznego świata.

Jeszcze w średniowieczu Niepokalane Serce Maryi było natchnieniem świętych. Pisali o nim tacy wielcy ludzie Kościoła, jak: św. Anzelm, św. Bernard z Clairvaux, św. Bonawentura, a także mistyczki: św. Mechtylda, św. Gertruda Wielka czy św. Brygida Szwedzka. Bardziej intensywny rozwój kultu nastąpił w XVII wieku. Jego krzewieniu poświęcił się wówczas francuski kapłan – św. Jan Eudes. Nabożeństwo do Najsłodszego Serca Maryi promował on równolegle z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. To właśnie św. Jan Eudes zaczął rozpowszechniać wśród wiernych wizerunki Matki Bożej i Jezusa Chrystusa z wyobrażeniem płonących serc. Można je oglądać, choć coraz rzadziej, w katolickich domach na całym świecie. Jeszcze do niedawna wielkie obrazy o tej tematyce wisiały w większości polskich domów.

Kolejnym propagatorem kultu Najświętszego Serca Maryi stał się w pierwszej połowie XIX wieku ks. Karol Desgenettes, proboszcz paryskiej parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej. W 1836 roku podczas odprawiania Mszy św. usłyszał tajemniczy głos, nakazujący mu poświęcić parafię "Najświętszemu i Niepokalanemu Sercu Maryi". W odpowiedzi założył bractwo, którego zadaniem było nawracanie grzeszników, właśnie przez Serce Bożej Rodzicielki. Bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, bo taką nazwę ono otrzymało, cieszyło się wielką popularnością, gromadząc pod koniec stulecia miliony członków w wielu krajach świata, m.in. w Polsce.

W tym czasie bujnie rozwijał się także kult Cudownego Medalika. Na rewersie objawionego przez Niepokalaną sakramentalium widnieją dwa gorejące Serca: Maryi i Jezusa. Nadało to nabożeństwu do Serca Maryi nadprzyrodzoną sankcję i przyczyniło się to do jego popularyzacji. Jednocześnie było potwierdzeniem katolickiej nauki, że droga do Jezusa wiedzie przez przymierze z Maryją. Kult Bożej Rodzicielki, kult Jej Serca nie jest bowiem katolickim wypaczeniem nauki Chrystusa, feminizacją wiary apostolskiej, lecz przeciwnie, wypełnieniem woli Syna Bożego.

Rozwojowi nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi sprzyjało ogłoszenie przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (1854) oraz objawienia w Lourdes (1858).

Musiało jednak minąć jeszcze trochę czasu, zanim kult został oficjalnie zatwierdzony przez Kościół. Impulsem do tego stały się objawienia w Fatimie. Podczas drugiego ukazania się Maryi pastuszkom, tj. 13 czerwca 1917 roku, oznajmiła Ona wizjonerom, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, a tym, którzy je przyjmą, obiecuje zbawienie. Maryja pokazała wtedy Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi otoczone cierniami serce. Dzieci zrozumiały, że to Jej Niepokalane Serce, ranione nieustannie przez ludzkie grzechy.

Kilka lat po objawieniach, Łucja dos Santos, wówczas już zakonnica, miała ponowne objawienie. Za jej pośrednictwem Matka Boża oznajmiła ludziom, że Pan Jezus ustanowił dla nich nabożeństwo pięciu sobót. Jego celem jest wynagrodzenie Sercu Maryi za bluźnierstwa i inne występki, których ludzie dopuszczają się wobec Niej. Nagrodą za powtarzaną przez pięć pierwszych sobót spowiedź, Komunię, modlitwę różańcową i piętnastominutowe rozważanie tajemnic Różańca Świętego, są łaski niezbędne do Zbawienia, udzielane w chwili śmierci za pośrednictwem Maryi.

Kościół z wdzięcznością przyjął opiekę Matki Zbawiciela, którą ofiarowywała ludziom w kolejnych objawieniach prywatnych. Toteż gdy świat pogrążył się w odmętach II wojny światowej, w dniu 31 października 1942 roku, podczas przemówienia radiowego, Ojciec Święty Pius XII powierzył Kościół i całą ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wreszcie 4 maja 1944 roku tenże papież ustanowił w kalendarzu liturgicznym wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Dzień jego celebrowania Stolica Apostolska wyznaczyła na 22 sierpnia, czyli na zakończenie oktawy Wniebowzięcia. Obecnie, w wyniku zmian w liturgii zaprowadzonych po Soborze Watykańskim II w 1969 roku, obchodzimy je w sobotę, dzień po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, co jeszcze bardziej podkreśla związek między Matką i Jej Synem.

W Polsce, której naród szczyci się tym, iż króluje mu Maryja, nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca rozwijało się analogicznie jak na Zachodzie Europy. Doniosłym wydarzeniem było poświęcenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Aktu tego dokonali biskupi polscy pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda. Stało się to w dniu 8 września 1946 roku na Jasnej Górze w obecności około miliona wiernych.

W roku 2017, z okazji setnej rocznicy objawień w Fatimie, Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi został przez polski Kościół uroczyście ponowiony. Powtórzmy go dzisiaj.

 

Akt poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi

Niepokalana Dziewico, Boga Matko Przeczysta! Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królową państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem z hołdem miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie i naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego królestwa.

Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię: ochraniaj jej lud od grzechu i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictw. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkłej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko Wiernych! Otocz płaszczem opieki papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowały swe życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie. Matko Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.
 

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Najświętsze Serce Maryi – módl się za nami.
Najukochańsze Serce Córki Ojca niebieskiego,
Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego,
Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego,
Serce Maryi, Trójcy Przenajświętszej przybytku,
Przedziwne Serce Matki Stworzyciela,
Najmilsze Serce Matki Odkupiciela,
Serce Maryi, niepokalane,
Serce Maryi, łaski pełne,
Serce Maryi, najpodobniejsze do Serca Jezusowego,
Serce Maryi, stolico mądrości,
Serce Maryi, zwierciadło sprawiedliwości,
Serce Maryi, tronie miłosierdzia,
Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości,
Serce Maryi, Arko przymierza,
Serce Maryi, Bramo niebieska,
Serce Maryi, najchwalebniejsze,
Serce Maryi, najpotężniejsze,
Serce Maryi, najdobrotliwsze,
Serce Maryi, najwierniejsze,
Serce Maryi, najlitościwsze,
Serce Maryi, najłagodniejsze,
Serce Maryi, najczystsze i najniewinniejsze,
Serce Maryi, w pokorze niezgłębione,
Serce Maryi, najcierpliwsze,
Serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności,
Serce Maryi, któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło,
Serce Maryi, miłością Boga pałające,
Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte,
Serce Maryi, przy śmierci Jezusa z żalu obumierające,
Serce Maryi, przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione,
Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione,
Serce Maryi, przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane,
Serce Maryi, światłości błądzących,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko,
Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających,
Serce Maryi, obrono w pokusach,
Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych,
Serce Maryi, ratunku konających,
Serce Maryi, które nikim nie gardzisz,
Serce Maryi, radości serc ludzkich,
Serce Maryi, wesele Aniołów i Świętych,
Serce Maryi, jasnością i chwałą w Niebie ukoronowane,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Święte i miłościwe Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami!
W.: Aby i nasze serca zapłonęły Boską Miłością.

Módlmy się!
Boże miłosierny, Ty napełniłeś Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy – prosząc to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo – otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie.

W.: Amen.

Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Czasem można usłyszeć głosy, podnoszone zwłaszcza przez protestantów, że katolicy są nazbyt maryjni… Pada wówczas argument, jakoby kult Matki Bożej przesłaniał nam Pana Jezusa, odciągał od kontemplacji Drugiej Osoby Bożej. Musimy stwierdzić z całą stanowczością – to wierutna bzdura! Prawdziwa maryjność jest bowiem Chrystocentryczna, bo i Maryja była i jest niezmiennie oddana swemu Synowi.
25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół Święty obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wizytę Archanioła Gabriela złożoną Najświętszej Maryi Pannie, w trakcie której zaszły dwa, niezwykle ważne dla ludzkości wydarzenia: Maryja zgodziła się zostać Matką Syna Bożego oraz za sprawą Ducha Świętego poczęła Pana Jezusa. Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej nastąpiło tuż po tym, gdy Najświętsza Dziewica powiedziała Bożemu Posłańcowi fiat, czyli niech się stanie.
Bogactwem Kościoła są jego kapłani. Od ich pobożności i zaangażowania w pracę duszpasterską zależy kondycja moralna wszystkich członków Mistycznego Ciała Pana Jezusa. Wybitnym przedstawicielem tego stanu był niewątpliwie św. Alojzy Orione, gorliwy kapłan, zawsze przepełniony zapałem do odnawiania świata w Chrystusie.
Trwa Wielki Post – czas przygotowań do obchodów Paschy Pana Jezusa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w tym okresie rozważamy Świętą Mękę Pana Jezusa i pokutujemy za nasze grzechy, które przecież są powodem cierpień Zbawiciela.
Twarz to część ciała, która najlepiej oddaje wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka. Dlatego jej fotograficzne odwzorowanie umieszczane jest w dowodach osobistych, paszportach i legitymacjach. Wyraz twarzy często zdradza inteligencję osoby bądź jej niedostatek, a także stan ducha.