Modlitwą i pracą zmieniajmy Europę!

Modlitwą i pracą zmieniajmy Europę!

Europę uformowało chrześcijaństwo: wiara oraz zainspirowani nią ludzie i instytucje. Nawet władze świeckie przez długie wieki realizowały swoje posłannictwo w duchu katolicyzmu. Tylko dlatego przemoc uchodzi tu za rzecz wstydliwą, wolności jest więcej niż w kulturach opartych na pogaństwie, a ludzie słabi, starzy czy chorzy mogą liczyć na życzliwe zainteresowanie sąsiadów czy administracji.

Ten świat budowali przede wszystkim duchowni, ucząc pogan jak naśladować Chrystusa. Ogromną rolę odegrali zwłaszcza mnisi i zakonnicy, wskazując własnym przykładem ideał życia dla Jezusa, a jednocześnie przechowując skwapliwie wiedzę starożytnych, by potem ją pogłębić.

Decyzją Ojca Świętego Pawła VI św. Benedykt z Nursji jest Patronem Europy. Jego święto liturgiczne obchodzimy 11 lipca. Choć nigdy nie opuścił Italii, jego działalność twórcy wspólnot mniszych i ich regułodawcy, niezmiernie przyczyniła się do ochrzczenia Europejczyków. Jego duchowi uczniowie nieśli bowiem światło wiary do najdalszych miejsc kontynentu. Byli papieżami, biskupami, doradcami dostojników świeckich i duchownych, budowniczymi itd.

Sformułowane przez św. Benedykta motto: Ora et labora – Módl się i pracuj, stanowiło przez wieki wskazanie dla Europejczyków jak żyć. Największe dzieła techniki, najwybitniejsze wytwory myśli ludzkiej dedykowane były Bogu. Budzące do dziś zachwyt wspaniałe katedry gotyckie, wybitna literatura i traktaty naukowe powstawały Ad Maiorem Dei Gloriam, czyli ku większej chwale Boga.

Wielka jest siła idei, skoro myśli spisane w zaciszu celi klasztornej potrafią zakiełkować w setkach tysięcy serc i umysłów ludzi różnych pokoleń i zdeterminować ich życie.

Siła reguły spisanej przez św. Benedykta wynika nie tyle z genialności umysłu autora, co z jego otwarcia na Boga, wsłuchania się w głos Najwyższego. Benedykt pokazał drogę, po której krocząc, można zbliżyć się do Stwórcy. Ewangelię przełożył na życie mnisze.

O jakże brakuje nam dziś tej wiary, która rozpalała niegdyś serca miłością do Pana Jezusa! Gdzie są dziś zastępy mnichów, gotowych złożyć na szali życie, by przemieniać świat? Próżno wyglądać takich synów duchowych św. Benedykta jak św. Bonifacy – apostoł Niemiec czy św. Wojciech, misjonarz wśród Prusów. Obaj byli męczennikami, a więc ludźmi szczególnego męstwa i poświęcenia. Albo gdzie szukać kogoś z klasą św. Benedykta z Anianu, któremu zawdzięczamy niesamowity rozkwit kultury katolickiej w Cesarstwie Franków (tzw. renesans karoliński), czy św. Bernarda z Clairvaux, cystersa, który siłą wymowy wymiatał całe miasta i uniwersytety z obiecujących młodzieńców, by zapełnić nimi klasztory, a dziesiątki tysięcy rycerzy skłaniał do przyjęcia krzyża – symbolu udziału w wyprawie krzyżowej.

Długo można by wymieniać osiągnięcia duchowych synów Benedykta. Ale nie o to chodzi, by z żalem wspominać minione świetności. Bogata spuścizna winna nas zachęcić do pracy, cichej pracy przeplatanej modlitwą. W duchu św. Benedykta. Bo nie w małej aktywności problem katolików XX wieku, lecz w słabej wierze, a tę przecież wzmacnia modlitwa.

 

Litania do św. Benedykta

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, – módl się za nami
Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości,
Święty Ojcze Benedykcie,
Święty Benedykcie, miłośniku Krzyża,
Święty Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,
Święty Benedykcie, niezwykły w umartwieniu i surowości życia,
Święty Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót,
Święty Benedykcie, serafinie pałający miłością Boga i bliźniego,
Święty Benedykcie, który wzgardziłeś światem,
Święty Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych,
Święty Benedykcie, mistrzu wszelkiej doskonałości,
Święty Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego,
Święty Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego,
Święty Benedykcie, zwierciadło pobożności,
Święty Benedykcie, obrońco uciekających się do Ciebie,
Święty Benedykcie, patronie przeciw pożarom, piorunom, gradobiciu, nieurodzajom i głodowi,
Święty Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych,
Święty Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie,
Święty Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem krzyża świętego,
Święty Benedykcie, wspomożycielu konających,
Święty Benedykcie, patronie dobrej śmierci,
Święty Benedykcie, możny cudotwórco,
Święty Benedykcie, aniele obyczajów i życia,
Święty Benedykcie, następco patriarchów,
Święty Benedykcie, podobny męczennikom,
Święty Benedykcie, patriarcho mnichów,
Święty Benedykcie, wzorze przełożonych,
Święty Benedykcie, chwało wyznawców,
Święty Benedykcie, naśladowco Apostołów,
Święty Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany,
Święty Benedykcie, patronie Europy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, święty Ojcze Benedykcie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się!
Wszechmogący, wieczny Boże, który zachęcasz nas przykładem świętego Benedykta do umiłowania doskonałości, oczyść nasze serca i napełnij Twoją łaską, abyśmy przez nią z Tobą złączeni wytrwali w naszych dobrych postanowieniach i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.
 

Modlitwa do św. Benedykta, patrona Europy

Święty Benedykcie, Patronie Europy, Ty nas pouczyłeś, że Bogu jako Stwórcy i Ojcu mamy służyć z żywą wiarą, z nabożnym uwielbieniem, z żarliwą modlitwą, z radosnym posłuszeństwem Jego świętej woli. Ty nas pouczyłeś, że chrześcijanin ma pełnić służbę Chrystusowi Panu, prawdziwemu Królowi, i żyć według Jego Ewangelii. Ty nas pouczyłeś, że praca sumiennie wykonywana jest uczestnictwem w Boskim dziele stworzenia i przyczynia się do dobra braci. Wejrzyj na Europę, której jesteś Patronem, i wyjednaj jej łaskę, aby wytrwała w chrześcijańskiej wierze i tę wiarę niosła innym narodom. Wyproś nam poszanowanie Prawa Bożego i uczciwość w pracy. Wyjednaj narodom Europy zgodę i miłość, aby wzajemnie sobie pomagały i utworzyły jeden święty lud Boży, dążący do wiekuistego Królestwa. Amen.
Święto 11 listopada to doskonała okazja do zadumy nad wielką wartością, jaką dla naszego narodu ma niepodległość oraz nad głębokim związkiem polskości z katolicyzmem. Kościół i niepodległość, Bóg i Ojczyzna to wbrew temu, co przez lata chcieli nam wmówić komuniści, wcale nie są wartości wykluczające się wzajemnie. Przeciwnie – łączy je głęboki związek.
Św. Jan z Capestrano to jeden z najwybitniejszych naśladowców św. Franciszka z Asyżu. Zasłynął jako wpływowy kaznodzieja oraz pogromca wojsk muzułmańskich w bitwie pod Belgradem.
7 października to dzień, w którym Kościół wspomina triumf modlitwy nad wojowniczym islamem. W dniu tym, przed prawie 450 laty (w 1571 roku), flota katolicka dowodzona przez admirała Juana de Austria, rozgromiła silniejszą armadę turecką. Było to zwycięstwo nie tylko ludzkiej determinacji i woli walki, ale przede wszystkim wiary. W tym czasie o zwycięstwo krzyżowców błagali Najwyższego zarówno duchowni, jaki i świeccy mieszkańcy Europy. Ulicami Rzymu przechodziły liczne procesje ludzi modlących się na różańcach. Modlitwę tę odmówiły przed bitwą także załogi katolickich okrętów.
Za kilka dni będziemy obchodzić 407. rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, Patrona naszego Stowarzyszenia. Wybitny polski kaznodzieja zmarł 27 września 1612 roku, po pracowitym i pobożnym życiu.
Krzyż Święty, narzędzie Męki Pana Jezusa, stał się dla katolików symbolem wyznawanej wiary. Poza Wielkim Postem w sposób szczególny Mękę i Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu czcimy w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone co roku 14 września.