Modlitwą i pracą zmieniajmy Europę!

Modlitwą i pracą zmieniajmy Europę!

Europę uformowało chrześcijaństwo: wiara oraz zainspirowani nią ludzie i instytucje. Nawet władze świeckie przez długie wieki realizowały swoje posłannictwo w duchu katolicyzmu. Tylko dlatego przemoc uchodzi tu za rzecz wstydliwą, wolności jest więcej niż w kulturach opartych na pogaństwie, a ludzie słabi, starzy czy chorzy mogą liczyć na życzliwe zainteresowanie sąsiadów czy administracji.

Ten świat budowali przede wszystkim duchowni, ucząc pogan jak naśladować Chrystusa. Ogromną rolę odegrali zwłaszcza mnisi i zakonnicy, wskazując własnym przykładem ideał życia dla Jezusa, a jednocześnie przechowując skwapliwie wiedzę starożytnych, by potem ją pogłębić.

Decyzją Ojca Świętego Pawła VI św. Benedykt z Nursji jest Patronem Europy. Jego święto liturgiczne obchodzimy 11 lipca. Choć nigdy nie opuścił Italii, jego działalność twórcy wspólnot mniszych i ich regułodawcy, niezmiernie przyczyniła się do ochrzczenia Europejczyków. Jego duchowi uczniowie nieśli bowiem światło wiary do najdalszych miejsc kontynentu. Byli papieżami, biskupami, doradcami dostojników świeckich i duchownych, budowniczymi itd.

Sformułowane przez św. Benedykta motto: Ora et labora – Módl się i pracuj, stanowiło przez wieki wskazanie dla Europejczyków jak żyć. Największe dzieła techniki, najwybitniejsze wytwory myśli ludzkiej dedykowane były Bogu. Budzące do dziś zachwyt wspaniałe katedry gotyckie, wybitna literatura i traktaty naukowe powstawały Ad Maiorem Dei Gloriam, czyli ku większej chwale Boga.

Wielka jest siła idei, skoro myśli spisane w zaciszu celi klasztornej potrafią zakiełkować w setkach tysięcy serc i umysłów ludzi różnych pokoleń i zdeterminować ich życie.

Siła reguły spisanej przez św. Benedykta wynika nie tyle z genialności umysłu autora, co z jego otwarcia na Boga, wsłuchania się w głos Najwyższego. Benedykt pokazał drogę, po której krocząc, można zbliżyć się do Stwórcy. Ewangelię przełożył na życie mnisze.

O jakże brakuje nam dziś tej wiary, która rozpalała niegdyś serca miłością do Pana Jezusa! Gdzie są dziś zastępy mnichów, gotowych złożyć na szali życie, by przemieniać świat? Próżno wyglądać takich synów duchowych św. Benedykta jak św. Bonifacy – apostoł Niemiec czy św. Wojciech, misjonarz wśród Prusów. Obaj byli męczennikami, a więc ludźmi szczególnego męstwa i poświęcenia. Albo gdzie szukać kogoś z klasą św. Benedykta z Anianu, któremu zawdzięczamy niesamowity rozkwit kultury katolickiej w Cesarstwie Franków (tzw. renesans karoliński), czy św. Bernarda z Clairvaux, cystersa, który siłą wymowy wymiatał całe miasta i uniwersytety z obiecujących młodzieńców, by zapełnić nimi klasztory, a dziesiątki tysięcy rycerzy skłaniał do przyjęcia krzyża – symbolu udziału w wyprawie krzyżowej.

Długo można by wymieniać osiągnięcia duchowych synów Benedykta. Ale nie o to chodzi, by z żalem wspominać minione świetności. Bogata spuścizna winna nas zachęcić do pracy, cichej pracy przeplatanej modlitwą. W duchu św. Benedykta. Bo nie w małej aktywności problem katolików XX wieku, lecz w słabej wierze, a tę przecież wzmacnia modlitwa.

 

Litania do św. Benedykta

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, – módl się za nami
Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości,
Święty Ojcze Benedykcie,
Święty Benedykcie, miłośniku Krzyża,
Święty Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,
Święty Benedykcie, niezwykły w umartwieniu i surowości życia,
Święty Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót,
Święty Benedykcie, serafinie pałający miłością Boga i bliźniego,
Święty Benedykcie, który wzgardziłeś światem,
Święty Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych,
Święty Benedykcie, mistrzu wszelkiej doskonałości,
Święty Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego,
Święty Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego,
Święty Benedykcie, zwierciadło pobożności,
Święty Benedykcie, obrońco uciekających się do Ciebie,
Święty Benedykcie, patronie przeciw pożarom, piorunom, gradobiciu, nieurodzajom i głodowi,
Święty Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych,
Święty Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie,
Święty Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem krzyża świętego,
Święty Benedykcie, wspomożycielu konających,
Święty Benedykcie, patronie dobrej śmierci,
Święty Benedykcie, możny cudotwórco,
Święty Benedykcie, aniele obyczajów i życia,
Święty Benedykcie, następco patriarchów,
Święty Benedykcie, podobny męczennikom,
Święty Benedykcie, patriarcho mnichów,
Święty Benedykcie, wzorze przełożonych,
Święty Benedykcie, chwało wyznawców,
Święty Benedykcie, naśladowco Apostołów,
Święty Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany,
Święty Benedykcie, patronie Europy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, święty Ojcze Benedykcie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się!
Wszechmogący, wieczny Boże, który zachęcasz nas przykładem świętego Benedykta do umiłowania doskonałości, oczyść nasze serca i napełnij Twoją łaską, abyśmy przez nią z Tobą złączeni wytrwali w naszych dobrych postanowieniach i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.
 

Modlitwa do św. Benedykta, patrona Europy

Święty Benedykcie, Patronie Europy, Ty nas pouczyłeś, że Bogu jako Stwórcy i Ojcu mamy służyć z żywą wiarą, z nabożnym uwielbieniem, z żarliwą modlitwą, z radosnym posłuszeństwem Jego świętej woli. Ty nas pouczyłeś, że chrześcijanin ma pełnić służbę Chrystusowi Panu, prawdziwemu Królowi, i żyć według Jego Ewangelii. Ty nas pouczyłeś, że praca sumiennie wykonywana jest uczestnictwem w Boskim dziele stworzenia i przyczynia się do dobra braci. Wejrzyj na Europę, której jesteś Patronem, i wyjednaj jej łaskę, aby wytrwała w chrześcijańskiej wierze i tę wiarę niosła innym narodom. Wyproś nam poszanowanie Prawa Bożego i uczciwość w pracy. Wyjednaj narodom Europy zgodę i miłość, aby wzajemnie sobie pomagały i utworzyły jeden święty lud Boży, dążący do wiekuistego Królestwa. Amen.
Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Czasem można usłyszeć głosy, podnoszone zwłaszcza przez protestantów, że katolicy są nazbyt maryjni… Pada wówczas argument, jakoby kult Matki Bożej przesłaniał nam Pana Jezusa, odciągał od kontemplacji Drugiej Osoby Bożej. Musimy stwierdzić z całą stanowczością – to wierutna bzdura! Prawdziwa maryjność jest bowiem Chrystocentryczna, bo i Maryja była i jest niezmiennie oddana swemu Synowi.
25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół Święty obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wizytę Archanioła Gabriela złożoną Najświętszej Maryi Pannie, w trakcie której zaszły dwa, niezwykle ważne dla ludzkości wydarzenia: Maryja zgodziła się zostać Matką Syna Bożego oraz za sprawą Ducha Świętego poczęła Pana Jezusa. Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej nastąpiło tuż po tym, gdy Najświętsza Dziewica powiedziała Bożemu Posłańcowi fiat, czyli niech się stanie.
Bogactwem Kościoła są jego kapłani. Od ich pobożności i zaangażowania w pracę duszpasterską zależy kondycja moralna wszystkich członków Mistycznego Ciała Pana Jezusa. Wybitnym przedstawicielem tego stanu był niewątpliwie św. Alojzy Orione, gorliwy kapłan, zawsze przepełniony zapałem do odnawiania świata w Chrystusie.
Trwa Wielki Post – czas przygotowań do obchodów Paschy Pana Jezusa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w tym okresie rozważamy Świętą Mękę Pana Jezusa i pokutujemy za nasze grzechy, które przecież są powodem cierpień Zbawiciela.
Twarz to część ciała, która najlepiej oddaje wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka. Dlatego jej fotograficzne odwzorowanie umieszczane jest w dowodach osobistych, paszportach i legitymacjach. Wyraz twarzy często zdradza inteligencję osoby bądź jej niedostatek, a także stan ducha.