Majowa refleksja

Majowa refleksja

Rozpoczął się maj, miesiąc obchodzony od wieków przez katolików jako poświęcony Maryi. Nie ma więc w tym żadnego przypadku, że właśnie jeden z majowych dni wybrała Bogarodzica, by zwrócić się do ludzkości osobiście, w miejscu noszącym nazwę Cova da Iria, oddalonym 2,5 km od portugalskiej wioski Fatima.


13 maja 1917 roku Najświętsza Maryja Panna ukazała się trójce dzieci, prostym, wiejskim pastuszkom, by za ich pośrednictwem przemówić do świata. Po raz kolejny za pośrednictwem Maryi Bóg użył bardzo niedoskonałych narzędzi, aby wpłynąć na ludzkość oddalającą się od drogi prowadzącej do Zbawienia, by się nawróciła. Potwierdził, że nie ma względu na osoby, pragnie tylko głębokiej wiary i oddania Jemu.


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Mt 11,25) – modlił się Pan Jezus, w obecności Apostołów i innych uczniów, u których znajdował prostotę serc, ułatwiającą im otwarcie się na Jego słowa. Co charakterystyczne, nie byli to wielcy intelektualiści, zapatrzeni w swój rozum i posiadaną wiedzę. Tacy w większości przypadków zawiedli. Zarówno faryzeusze, jak i kapłani, predestynowani z racji wiedzy teologicznej i spełnianej w społeczeństwie funkcji do rozpoznania znaków czasu i wskazania ludowi, że Chrystus jest oczekiwanym Mesjaszem, zamknęli się na działanie Łaski Bożej i odrzucili skierowane także do nich wezwanie: Pójdźcie za mną. Ci, którzy uwierzyli w słowa Chrystusa, pozostawali w ukryciu, jak Nikodem i Józef z Arymatei.


Przewodzenie Ludowi Bożemu zostało powierzone osobom otwartym na Słowo Boże. Głównie prostym rybakom. W związku z tym na myśl przychodzą słowa psalmu: Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym (Ps 118,22).


Jeżeli spojrzymy na historię Zbawienia, to przekonamy się, że Bóg często jako narzędzi używa nie przedstawicieli elit, ale ludzi prostych: młodziutkiego Dawida walczącego z mocarnym Goliatem, pasterzy jako pierwszych witających Dzieciątko Jezus, wywodzących się w większości z niższych klas społecznych pierwszych chrześcijan, Joanny d’Arc - wiejskiej dziewczyny prowadzącej zastępy rycerskie do zwycięstwa.


Wśród wizjonerów, do których Bóg przemawiał za pośrednictwem objawień, czy to osobiście, czy też za pośrednictwem Bożej Rodzicielki, jest podobnie. Jako przykład wymieńmy: siostrę drugiego chóru Faustynę Kowalską, młodą wiejską dziewczynę Bernadettę Soubirous, nowicjuszkę szarytek s. Katarzynę Labouré… Przykłady tego typu można by mnożyć.


W ten sposób Bóg podkreśla Swą wielkość i uczy, że tylko w oparciu o zawierzenie Jemu można budować trwałe dzieła. To także pouczenie dla bogatych i wpływowych, by nie w przemijających dobrach i zaszczytach pokładali swe nadzieje, ale w służbie Bogu.


Przedwieczny żąda od nas, abyśmy przez otwarcie swych dusz na działanie Ducha Świętego, zawierzenie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, wypełnianie Jego woli, stali się arystokracją ducha. Sprawy materialne, choć ważne, nie mogą stać na pierwszym miejscu, przesłaniając wartości duchowe i obowiązek służenia Bogu.


Przykład jak to robić dała nam Maryja. Nieprzypadkowo na kartach Ewangelii Bogarodzica pozostawała cały czas na drugim planie, w cieniu Swego Syna. Widzimy ją tylko wtedy, gdy Mu służy. W tym znajdowała poczucie spełnienia.


Zwracając się do ludzkości, jak przed ponad stu laty w Fatimie, Matka Boża wzywa nas do spełniania woli Pana Jezusa. Bo nawrócenie, pokuta i odpłata za popełnione winy czy częsta modlitwa, nie jest niczym innym, jak spełnianiem obowiązków człowieka wobec Stwórcy.

 

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę

O Dziewico niewysłowionej pokory, Matko Boża, spuść miłosierne Twoje spojrzenie na marnotrawne dziecko Twoje, by wsparte możną Twą przed Bogiem przyczyną, poznało nikczemność i nicość swoją. Uproś mi łaskę obrzydzenia sobie grzechów, które mnie do zguby prowadzą. Niech unikam wszelkiej wyniosłości i pychy, abym idąc za wzorem pokornego i cichego Serca Twego, zasłużył sobie na chwałę wieczną, obiecaną pokornym i cichym.

 

 

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę

O Dziewico niewysłowionej pokory, Matko Boża, spuść miłosierne Twoje spojrzenie na marnotrawne dziecko Twoje, by wsparte możną Twą przed Bogiem przyczyną, poznało nikczemność i nicość swoją. Uproś mi łaskę obrzydzenia sobie grzechów, które mnie do zguby prowadzą. Niech unikam wszelkiej wyniosłości i pychy, abym idąc za wzorem pokornego i cichego Serca Twego, zasłużył sobie na chwałę wieczną, obiecaną pokornym i cichym.

 

Maryjo, Matko serc pokornych, módl się za nami!

 

Kyrie, elejson!

Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste – wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże.

 

Maryjo, Tajemnico Słowa Wcielonego – módl się za nami (powtarzane po każdej kolejnej frazie)

Dziewico pozdrowiona przez Gabriela,

Nosząca Tajemnice Życia Syna,

Kształtująca w sobie Oblicze Jezusa,

Obdarzona przez Ojca pełnią łask,

Odczuwająca obecność Jezusową,

Okazująca posłuszeństwo wiary,

Odpowiadająca na Wolę Bożą,

Obecna w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła,

Oddająca Stwórcy chwałę,

Pierwsza z wierzących,

U Której szukamy Owocu Żywota,

Sercem skupiona na Jezusie,

Pytająca z pokorą Boga,

Wnikająca w ocean Miłości Stwórcy,

Ze wszystkich najbliższa Chrystusowi,

Modląca się w ukryciu do Ojca,

Rodząca dzieci Mistycznego Ciała swego Syna,

Zaniepokojona o Jezusa,

Troszcząca się o ludzkie wzrastanie Syna,

Nauczająca samego Jezusa,

Kontemplująca Oblicze Chrystusa,

Interweniująca u Jezusa w Kanie Galilejskiej,

Głosicielko Ewangelii,

Rzeczniczko ludzkich potrzeb,

Skutecznie wstawiająca się u Boga,

Mająca miłosierne serce Matki,

Zachowująca wielkie sprawy w sercu,

Czytająca w duszy Jezusa,

Wykonująca polecenia Chrystusa,

Obecna w ukryciu,

Żyjąca w Chrystusie,

Matko, Nauczycielko i Przewodniczko,

Jaśniejąca blaskiem Jezusa,

Prowadząca nas do sekretu radości,

Przypominająca wiernym Chrystusa,

Wszechmocna z łaski,

Modląca się z nami do Jezusa,

Najlepiej znająca Zbawiciela,

Niewiasto wiary, milczenia i słuchania,

Przykładzie zawierzenia,

Oparta w działaniu na Chrystusie,

Znająca ukryte uczucia Jezusa,

Powracająca myślą do Syna,

Serdecznie rozmawiająca z Chrystusem,

Rozumiejąca przesłanie Mesjasza,

Której miecz boleści przeniknął duszę,

Spoglądająca czule na Oblicze Syna pod Krzyżem,

Której umierający Syn powierzył dzieci Kościoła,

Przyjmująca do siebie nowego syna Jana,

Współuczestnicząca w Męce i Śmierci Zbawiciela,

Maryjo ze spojrzeniem pełnym adorującego zadziwienia,

Maryjo pod Krzyżem ze spojrzeniem pełnym bólu,

Maryjo ze spojrzeniem przenikliwym,

Maryjo ze spojrzeniem pytającym,

Maryjo ze spojrzeniem rozpromienionym radością Zmartwychwstania,

Maryjo ze spojrzeniem rozpalonym wylaniem Ducha Świętego,

Umacniająca w misji Apostołów,

Otwierająca na wiarę serca uczniów,

Doświadczająca Nowego Życia,

Wspominająca o Jezusie,

Wypraszająca wylanie Ducha,

Ukazująca Drogę Jezusową,

Ikono macierzyństwa Kościoła,

Szczególny członku Kościoła,

Wzorze kontemplacji Chrystusa,

Wprowadzająca w Misterium Chrystusa,

Zgromadzona z Kościołem na modlitwie,

Uczestnicząca w zmartwychwstaniu ciał,

Troszcząca się o Kościół pielgrzymujący,

Podtrzymująca nas wstawiennictwem,

Matko życia i godziny naszej śmierci.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

C: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Czasem można usłyszeć głosy, podnoszone zwłaszcza przez protestantów, że katolicy są nazbyt maryjni… Pada wówczas argument, jakoby kult Matki Bożej przesłaniał nam Pana Jezusa, odciągał od kontemplacji Drugiej Osoby Bożej. Musimy stwierdzić z całą stanowczością – to wierutna bzdura! Prawdziwa maryjność jest bowiem Chrystocentryczna, bo i Maryja była i jest niezmiennie oddana swemu Synowi.
25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół Święty obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wizytę Archanioła Gabriela złożoną Najświętszej Maryi Pannie, w trakcie której zaszły dwa, niezwykle ważne dla ludzkości wydarzenia: Maryja zgodziła się zostać Matką Syna Bożego oraz za sprawą Ducha Świętego poczęła Pana Jezusa. Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej nastąpiło tuż po tym, gdy Najświętsza Dziewica powiedziała Bożemu Posłańcowi fiat, czyli niech się stanie.
Bogactwem Kościoła są jego kapłani. Od ich pobożności i zaangażowania w pracę duszpasterską zależy kondycja moralna wszystkich członków Mistycznego Ciała Pana Jezusa. Wybitnym przedstawicielem tego stanu był niewątpliwie św. Alojzy Orione, gorliwy kapłan, zawsze przepełniony zapałem do odnawiania świata w Chrystusie.
Trwa Wielki Post – czas przygotowań do obchodów Paschy Pana Jezusa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w tym okresie rozważamy Świętą Mękę Pana Jezusa i pokutujemy za nasze grzechy, które przecież są powodem cierpień Zbawiciela.
Twarz to część ciała, która najlepiej oddaje wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka. Dlatego jej fotograficzne odwzorowanie umieszczane jest w dowodach osobistych, paszportach i legitymacjach. Wyraz twarzy często zdradza inteligencję osoby bądź jej niedostatek, a także stan ducha.