Ks. Piotr Skarga – złotousty kaznodzieja

Ks. Piotr Skarga – złotousty kaznodzieja

Za kilka dni będziemy obchodzić 407. rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, Patrona naszego Stowarzyszenia. Wybitny polski kaznodzieja zmarł 27 września 1612 roku, po pracowitym i pobożnym życiu.

Zasługi ks. Skargi dla rodaków oraz Kościoła w Polsce i na Litwie są trudne do przecenienia. O ich wadze świadczy choćby fakt, że nawet w okresie PRL rządzący komuniści nie zdobyli się na usunięcie jego Kazań Sejmowych z programów szkolnych.

Wiele można by opowiadać o działalności świątobliwego jezuity na niwie literackiej, dobroczynnej, organizacyjnej, jednak najważniejsza bez wątpienia była jego walka o umocnienie katolicyzmu w polskim społeczeństwie, mocno osłabionego przez wpływy reformacji. Stał się on bowiem pierwszorzędnym szermierzem Kontrreformacji. Dziełu umocnienia wiary katolików, nawróceniu protestantów i pojednaniu Cerkwi ruskiej z Rzymem poświęcił wszystkie swe siły.

Jeszcze jako młodzieniec Piotr Skarga poczuł, że Bóg wzywa go do kapłaństwa. Drogę do święceń rozpoczął nauką w Akademii Krakowskiej, po czym objął posadę kierownika szkoły kolegiackiej w Warszawie. Protekcja rodu Tęczyńskich umożliwiła mu przygotowanie do święceń na dworze metropolity lwowskiego. To właśnie z rąk abpa Jana Tarły przyjął w 1564 roku święcenia kapłańskie. Wkrótce zasłynął we Lwowie jako błyskotliwy kaznodzieja.

Nie spoczął jednak na laurach. Pragnął nowych wyzwań duchowych, dlatego wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Nowicjat oraz dodatkowe studia teologiczne odbył w stolicy chrześcijaństwa – Rzymie. Śluby zakonne złożył w kwietniu 1571 roku.

Jezuici słynęli z umiejętności wykorzystania predyspozycji swoich zakonników. Piotr Skarga został wicerektorem prowadzonej przez Towarzystwo Jezusowe szkoły średniej w Wilnie, która dzięki pracy jego oraz jego współpracowników zyskała status akademii. W tym czasie Wielkie Księstwo Litewskie ponownie wymagało pracy misyjnej. Pospiesznie schrystianizowane za rządów Władysława Jagiełły, wiek później padło ofiarą protestantyzmu. Jezuici, a wśród nich złotousty ks. Piotr Skarga, przywiedli do Kościoła całe rzesze zbłąkanych dusz.

Doceniając dorobek duszpasterski i organizacyjny naszego jezuity na Litwie, król Stefan Batory powierzył mu nadzór nad ufundowanym przez siebie kolegium w Połocku, a potem kolejnymi w Rydze i Dorpacie, z nadzieją, że szkoły te przyczynią się do nawrócenia silnie sprotestantyzowanych Inflant.

Zadanie było trudne, gdyż niemieccy mieszkańcy tych ziem traktowali konwersję jako zdradę. O wiele bogatsze owoce przyniosły rozpoczęte jeszcze w czasach wileńskich zabiegi o pozyskanie prawosławnych elit dla idei zjednoczenia Cerkwi z Kościołem katolickim. Zasiane wówczas ziarna przyniosły ogromny plon w postaci Unii Brzeskiej w 1596 roku. Tym wspanialszy, że nie narzucony siłą, lecz podjęty z głębokiego przekonania prawie wszystkich biskupów prawosławnych z terenu Rzeczypospolitej.

W 1584 roku ks. Piotr Skarga objął funkcję superiora domu zakonnego w Krakowie, przy kościele św. Barbary. Oba budynki jezuici pozyskali zaledwie rok wcześniej, dlatego przełożony wiele wysiłku włożył w ich odnowienie. W odrestaurowanej świątyni pełnił posługę kaznodziei. Znów jak wcześniej we Lwowie i Wilnie jego kazania gromadziły tłumy. Przybywali także protestanci. Wielu z nich porzuciło błędy, przyjmując katolicyzm. Wiele uwagi poświęcał opiece nad biedakami. Założył Arcybractwo Miłosierdzia, które istnieje do dziś, a także takie instytucje, jak Skrzynka św. Mikołaja czy Bractwo Betanii św. Łazarza.

Podczas rywalizacji o tron Polski Maksymiliana Habsburga (z dynastii wspierającej Towarzystwo Jezusowe) z Zygmuntem III Wazą, ks. Piotra Skarga opowiedział się za tym drugim, uważał bowiem, że jego wybór przyniesie większy pożytek Kościołowi. Nowy monarcha cenił złotoustego jezuitę i powierzył mu funkcję kaznodziei królewskiego, którą miał pełnić, jak się okazało, niemalże do śmierci.

Siła perswazji, jaką posiadał, sprawiała, że za pomocą argumentów przekazywanych w kazaniach albo po prostu w trakcie rozmów z wpływowymi osobistościami, przyczyniał się do umocnienia siły Kościoła w Polsce. Podkreślał, że obowiązkiem państwa jest wspieranie i obrona Prawdy.

O tym, że miał rację, przekonujemy się dzisiaj, gdy Kościół wyrzekł się przywilejów, które z natury należą mu się jako opiekunowi Słowa Bożego, wspieranemu przez Ducha Świętego. Zamiast zgody i wzajemnego zrozumienia, mamy triumf egoizmu, pychy i cywilizacji śmierci.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ

Panie Jezu Chryste, Ty otaczasz Twoje wierne sługi chwałą. Wspomnij na liczne apostolskie prace, trudy i cierpienia, jakie Twój sługa ks. Piotr Skarga podejmował dla zbawienia dusz i jedności Kościoła.

Niech Twoja dobroć zajaśnieje nam przez łaskę wyniesienia go przez Kościół do chwały ołtarzy. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Twojej Matki Maryi, której cześć ks. Skarga gorliwie w naszym narodzie szerzył oraz przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, o których cześć w pisanych żywotach usilnie zabiegał.

Niech dzień wyniesienia ks. Piotra do chwały świętości, umocni wiarę ludu Twego i zachęci wiernych do naśladowania chrześcijańskich cnót. Udziel nam, Panie, czego pragnie serce nasze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Przez dziesiątki powojennych lat wrzesień był miesiącem szczególnym, czasem zadumy nad wielką klęską narodową. Polacy wracali wtedy wspomnieniami do dwóch dat: 1 września 1939 roku, kiedy to Niemcy hitlerowskie zaatakowały naszą Ojczyznę, wywołując w ten sposób II wojnę światową, a także 17 września tego samego roku, gdy na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej wlały się wojska sowieckie.
Rok 1920 to czas wielkiej próby dla narodu polskiego. Marzenia o niepodległości nabrały realnych kształtów. Niestety wskrzeszona Rzeczypospolita była mniejsza niż przed rozbiorami, a w dodatku, tak jak niegdyś, za czasów Chodkiewicza, Czarnieckiego czy Sobieskiego, jej przyszłość zależała od wytrzymałości i morale żołnierza oraz determinacji obywateli.
Historia Kościoła obfituje w niezwykłe zdarzenia, będące owocem ingerencji Nieba w porządek ziemski. Wierzących budują moralnie, z kolei dla odrzucających wiarę stanowią przyczynę zgorszenia lub, w najlepszym wypadku, budzą ich sceptycyzm. Do takich faktów należą m.in. dzieje bazyliki i obrazu Matki Bożej Śnieżnej.
Podczas wakacji wielu Polaków udaje się na wypoczynek w nowe, nieznane im wcześniej miejsca. Jeśli również planujesz taki wyjazd, koniecznie sprawdź wcześniej, gdzie znajduje się najbliższy kościół i kiedy odprawiane są w nim Msze Święte. W dobie powszechnego dostępu do internetu, wyszukanie takich informacji zajmie Ci najwyżej dwie minuty, a dzięki temu będziesz mieć pewność, że przeżyjesz niedzielę po katolicku. Miej również na uwadze, że w okresie wakacyjnym wiele parafii decyduje się na zmianę godzin Mszy Świętych.
16 lipca 1054 roku uznawany jest powszechnie za datę zaistnienia rozłamu w Kościele, czyli tzw. Wielkiej Schizmy Wschodniej. W tym dniu wysłannicy papieża Leona IX, kardynał Humbert z Silva Candida, kardynał Fryderyk z Lotaryngii oraz arcybiskup Piotr z Amalfi, zniechęceni wynikami rozmów teologicznych, położyli na ołtarzu w bazylice Hagia Sophia bullę ekskomunikującą patriarchę Konstantynopola Cerulariusza. W odpowiedzi zainteresowany zwołał synod lokalny, który rzucił ekskomunikę na dokument oraz jego twórców.