Cudowny Medalik

Cudowny Medalik

27 listopada 1830 roku Matka Boża przekazała ludziom wielki dar – Cudowny Medalik. Jednocześnie dała się poznać, jako nasza Orędowniczka, modląca się nieustannie za wiernych i grzeszników do Swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Objawienie przy rue du Bac

Adresatką, a zarazem pośredniczką w przekazaniu przesłania Maryi Kościołowi, była siostra Katarzyna Labouré, młoda postulantka, która zaledwie kilka miesięcy wcześniej wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.

Podczas pierwszego objawienia, które miało miejsce w kaplicy paryskiego klasztoru przy ulicy du Bac w nocy z 18 na 19 lipca, Bogarodzica oznajmiła zakonnicy, że dla Francji i świata nadchodzą trudne dni – czas odstępstw od wiary, zniszczeń wojennych oraz ataków na Kościół i duchowieństwo.

Jako troskliwa Matka Niepokalana pozostawiła ludziom „koło ratunkowe” w postaci Cudownego Medalika, zapowiadając, że udzieli wsparcia każdemu, kto Ją o nie poprosi.

Objawienie Cudownego Medalika

Na początku drugiego, październikowego objawienia, siostra Katarzyna ujrzała Maryję trzymającą w rękach złocistą kulę ziemską, która symbolizowała ludzkość. Bogarodzica patrzyła w Niebo, modląc się ufnie do Boga. Po chwili Jej twarz rozjaśnił uśmiech – zanoszone prośby zostały wysłuchane. Wtedy na palcach Niepokalanej pojawiły się pierścienie. Wychodziły z nich promienie – symbole łask, którymi Chrystus, za pośrednictwem Swej Matki, obdarza proszących.

Nagle Najświętszą Pannę otoczył owalny pas. Na nim pojawił się napis: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Siostra Katarzyna usłyszała wtedy głos Maryi, która zażyczyła sobie, by obraz ten został odwzorowany na medaliku. – Wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeżeli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we Mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę – usłyszała obietnicę.

Obraz obrócił się, a na jego rewersie pojawiła się litera „M” z wyrastającym ze środka Krzyżem, poniżej którego widniały dwa gorejące Serca: otoczone cierniową koroną Najświętsze Serce Pana Jezusa i przeszyte mieczem boleści Niepokalane Serce Maryi. To przez Nie, zgodnie ze słowami Bogarodzicy, nastąpi triumf Krzyża.

Nie od razu wprawdzie, ale polecenie Maryi zostało spełnione. Medalik wybity w tysiącach egzemplarzy zasłynął licznymi łaskami i cudami.

Moc wiary

Szczególny rozgłos przyniosło Cudownemu Medalikowi nawrócenie członka bogatej rodziny bankierskiej Alfonsa Ratisbonne. Ten oziębły religijnie Żyd na prośbę przyjaciela przez kilka dni nosił Cudowny Medalik na szyi i recytował Modlitwę św. Bernarda. Robił to, by udowodnić koledze, że religia to przesąd. Jakież było jego zdziwienie, a zarazem zachwyt, gdy w jednym z rzymskich kościołów ujrzał Matkę Bożą w pozie takiej samej, jaka została utrwalona na medaliku, a jego duszę rozjaśniło światło wiary.

Z wielkiej mocy Cudownego Medalika zdawał sobie sprawę św. Maksymilian Maria Kolbe. Wybrał to sakramentalium jako główną broń przeciwko złu i rozdawał go przy każdej nadarzającej się okazji. Notabene nazywał je po żołniersku „kulką”. Potem modlił się w intencji obdarowanych, a resztę zostawiał Bogarodzicy.

W tym szczególnym dniu, kolejnej rocznicy objawień, zwróćmy się do Maryi słowami modlitwy umieszczonymi na Cudownym Medaliku. Podzielmy się jego historią ze znajomymi, zwłaszcza tymi, o których wiemy, że ich wiara słabnie lub w ogóle zanikła... Może także ich ustrzeli „kulka” Maryi i przy naszej modlitewnej pomocy wrócą do praktykowania wiary!

 

Modlitwa do Niepokalanej Cudownego Medalika

Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik, Ty obiecałaś wielkie łaski noszącym go i zapewniłaś szczególną opiekę tym, którzy Ci ufają. Prosimy Cię, wspomnij na Twe obietnice i spraw, byśmy z obfitości Bożych łask otrzymali zwłaszcza te, których tak bardzo pragniemy... (należy wzbudzić pragnienie uzyskania konkretnej łaski).

Modlitwa do Niepokalanej Cudownego Medalika św. Maksymiliana Marii Kolbego

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie.

Litania do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
Niepokalana, wolna od grzechu pierworodnego,
Niepokalana, depcząca głowę szatana,
Niepokalana, Pośredniczko łask,
Niepokalana, Królowo strzegąca świata,
Niepokalana, otoczona koroną gwiazd dwunastu,
Niepokalana, złączona z Chrystusem w cierpieniach zbawczych,
Niepokalana, Sercem przebitym ukazująca Matczyną Miłość,
Niepokalana, przekazująca swoje obietnice św. Katarzynie,
Niepokalana, dająca nam w św. Katarzynie Labouré wzór świętości,
Niepokalana, otaczająca opieką noszących Cudowny Medalik,

Abyś przez Niepokalaną Cudownego Medalika był nam miłościwy - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś wiarę Kościoła umocnić raczył,
Abyś Ojca Świętego zdrowiem darzyć raczył,
Abyś naszej Ojczyźnie błogosławić raczył,
Abyśmy mogli cieszyć się odnową moralną narodu,
Abyś mądrości rządzącym udzielić raczył,
Aby młodzież i dzieci wzrastały w świętej wierze,
Aby religijnie obojętni wrócili do pierwotnej pobożności,
Abyś chorym, opuszczonym i samotnym łaski radości udzielić raczył,
Aby ruchy maryjne cieszyły się rozwojem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. O Maryjo bez grzechu poczęta,
V. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się!
Panie Jezu Chryste, który chciałeś, aby Najświętsza Dziewica Maryja, a Twoja Matka, Niepokalana w swoim Poczęciu, wsławiona została niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej opieki, mogli dojść do radości wiekuistych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Czasem można usłyszeć głosy, podnoszone zwłaszcza przez protestantów, że katolicy są nazbyt maryjni… Pada wówczas argument, jakoby kult Matki Bożej przesłaniał nam Pana Jezusa, odciągał od kontemplacji Drugiej Osoby Bożej. Musimy stwierdzić z całą stanowczością – to wierutna bzdura! Prawdziwa maryjność jest bowiem Chrystocentryczna, bo i Maryja była i jest niezmiennie oddana swemu Synowi.
25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół Święty obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wizytę Archanioła Gabriela złożoną Najświętszej Maryi Pannie, w trakcie której zaszły dwa, niezwykle ważne dla ludzkości wydarzenia: Maryja zgodziła się zostać Matką Syna Bożego oraz za sprawą Ducha Świętego poczęła Pana Jezusa. Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej nastąpiło tuż po tym, gdy Najświętsza Dziewica powiedziała Bożemu Posłańcowi fiat, czyli niech się stanie.
Bogactwem Kościoła są jego kapłani. Od ich pobożności i zaangażowania w pracę duszpasterską zależy kondycja moralna wszystkich członków Mistycznego Ciała Pana Jezusa. Wybitnym przedstawicielem tego stanu był niewątpliwie św. Alojzy Orione, gorliwy kapłan, zawsze przepełniony zapałem do odnawiania świata w Chrystusie.
Trwa Wielki Post – czas przygotowań do obchodów Paschy Pana Jezusa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w tym okresie rozważamy Świętą Mękę Pana Jezusa i pokutujemy za nasze grzechy, które przecież są powodem cierpień Zbawiciela.
Twarz to część ciała, która najlepiej oddaje wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka. Dlatego jej fotograficzne odwzorowanie umieszczane jest w dowodach osobistych, paszportach i legitymacjach. Wyraz twarzy często zdradza inteligencję osoby bądź jej niedostatek, a także stan ducha.