Cudowny Medalik

Cudowny Medalik

27 listopada 1830 roku Matka Boża przekazała ludziom wielki dar – Cudowny Medalik. Jednocześnie dała się poznać, jako nasza Orędowniczka, modląca się nieustannie za wiernych i grzeszników do Swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Objawienie przy rue du Bac

Adresatką, a zarazem pośredniczką w przekazaniu przesłania Maryi Kościołowi, była siostra Katarzyna Labouré, młoda postulantka, która zaledwie kilka miesięcy wcześniej wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.

Podczas pierwszego objawienia, które miało miejsce w kaplicy paryskiego klasztoru przy ulicy du Bac w nocy z 18 na 19 lipca, Bogarodzica oznajmiła zakonnicy, że dla Francji i świata nadchodzą trudne dni – czas odstępstw od wiary, zniszczeń wojennych oraz ataków na Kościół i duchowieństwo.

Jako troskliwa Matka Niepokalana pozostawiła ludziom „koło ratunkowe” w postaci Cudownego Medalika, zapowiadając, że udzieli wsparcia każdemu, kto Ją o nie poprosi.

Objawienie Cudownego Medalika

Na początku drugiego, październikowego objawienia, siostra Katarzyna ujrzała Maryję trzymającą w rękach złocistą kulę ziemską, która symbolizowała ludzkość. Bogarodzica patrzyła w Niebo, modląc się ufnie do Boga. Po chwili Jej twarz rozjaśnił uśmiech – zanoszone prośby zostały wysłuchane. Wtedy na palcach Niepokalanej pojawiły się pierścienie. Wychodziły z nich promienie – symbole łask, którymi Chrystus, za pośrednictwem Swej Matki, obdarza proszących.

Nagle Najświętszą Pannę otoczył owalny pas. Na nim pojawił się napis: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Siostra Katarzyna usłyszała wtedy głos Maryi, która zażyczyła sobie, by obraz ten został odwzorowany na medaliku. – Wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeżeli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we Mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę – usłyszała obietnicę.

Obraz obrócił się, a na jego rewersie pojawiła się litera „M” z wyrastającym ze środka Krzyżem, poniżej którego widniały dwa gorejące Serca: otoczone cierniową koroną Najświętsze Serce Pana Jezusa i przeszyte mieczem boleści Niepokalane Serce Maryi. To przez Nie, zgodnie ze słowami Bogarodzicy, nastąpi triumf Krzyża.

Nie od razu wprawdzie, ale polecenie Maryi zostało spełnione. Medalik wybity w tysiącach egzemplarzy zasłynął licznymi łaskami i cudami.

Moc wiary

Szczególny rozgłos przyniosło Cudownemu Medalikowi nawrócenie członka bogatej rodziny bankierskiej Alfonsa Ratisbonne. Ten oziębły religijnie Żyd na prośbę przyjaciela przez kilka dni nosił Cudowny Medalik na szyi i recytował Modlitwę św. Bernarda. Robił to, by udowodnić koledze, że religia to przesąd. Jakież było jego zdziwienie, a zarazem zachwyt, gdy w jednym z rzymskich kościołów ujrzał Matkę Bożą w pozie takiej samej, jaka została utrwalona na medaliku, a jego duszę rozjaśniło światło wiary.

Z wielkiej mocy Cudownego Medalika zdawał sobie sprawę św. Maksymilian Maria Kolbe. Wybrał to sakramentalium jako główną broń przeciwko złu i rozdawał go przy każdej nadarzającej się okazji. Notabene nazywał je po żołniersku „kulką”. Potem modlił się w intencji obdarowanych, a resztę zostawiał Bogarodzicy.

W tym szczególnym dniu, kolejnej rocznicy objawień, zwróćmy się do Maryi słowami modlitwy umieszczonymi na Cudownym Medaliku. Podzielmy się jego historią ze znajomymi, zwłaszcza tymi, o których wiemy, że ich wiara słabnie lub w ogóle zanikła... Może także ich ustrzeli „kulka” Maryi i przy naszej modlitewnej pomocy wrócą do praktykowania wiary!

 

Modlitwa do Niepokalanej Cudownego Medalika

Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik, Ty obiecałaś wielkie łaski noszącym go i zapewniłaś szczególną opiekę tym, którzy Ci ufają. Prosimy Cię, wspomnij na Twe obietnice i spraw, byśmy z obfitości Bożych łask otrzymali zwłaszcza te, których tak bardzo pragniemy... (należy wzbudzić pragnienie uzyskania konkretnej łaski).

Modlitwa do Niepokalanej Cudownego Medalika św. Maksymiliana Marii Kolbego

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie.

Litania do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
Niepokalana, wolna od grzechu pierworodnego,
Niepokalana, depcząca głowę szatana,
Niepokalana, Pośredniczko łask,
Niepokalana, Królowo strzegąca świata,
Niepokalana, otoczona koroną gwiazd dwunastu,
Niepokalana, złączona z Chrystusem w cierpieniach zbawczych,
Niepokalana, Sercem przebitym ukazująca Matczyną Miłość,
Niepokalana, przekazująca swoje obietnice św. Katarzynie,
Niepokalana, dająca nam w św. Katarzynie Labouré wzór świętości,
Niepokalana, otaczająca opieką noszących Cudowny Medalik,

Abyś przez Niepokalaną Cudownego Medalika był nam miłościwy - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś wiarę Kościoła umocnić raczył,
Abyś Ojca Świętego zdrowiem darzyć raczył,
Abyś naszej Ojczyźnie błogosławić raczył,
Abyśmy mogli cieszyć się odnową moralną narodu,
Abyś mądrości rządzącym udzielić raczył,
Aby młodzież i dzieci wzrastały w świętej wierze,
Aby religijnie obojętni wrócili do pierwotnej pobożności,
Abyś chorym, opuszczonym i samotnym łaski radości udzielić raczył,
Aby ruchy maryjne cieszyły się rozwojem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. O Maryjo bez grzechu poczęta,
V. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się!
Panie Jezu Chryste, który chciałeś, aby Najświętsza Dziewica Maryja, a Twoja Matka, Niepokalana w swoim Poczęciu, wsławiona została niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej opieki, mogli dojść do radości wiekuistych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Dzwony wzywające na Msze Święte roratnie oznajmiły początek Adwentu. Kolejne cztery tygodnie katolicy na całym świecie będą wyczekiwać na przyjście Pana Jezusa. Symbolem tego okresu jest pieśń Niebiosa rosę.., oddająca tęsknotę narodu wybranego wyczekującego na obiecanego przez Boga Mesjasza. Jej początek to cytat z Księgi proroka Izajasza (Iz 45,8).
W tym roku Święto Niepodległości obchodzimy pod wrażeniem bezprecedensowego ataku środowisk antykatolickich na Kościół w Polsce. Dumni z postawy naszych przodków, którzy mimo przeciwności losu trwali przy Chrystusie, jesteśmy zaskoczeni skalą poparcia, jaką demonstracje antykościelne zyskały w naszej Ojczyźnie. Wniosek jest jeden: nikt nie zwolni Polaków z obowiązku troszczenia się o własną wiarę. Jeśli nie będziemy o nią dbać, nasz kraj na nowo pogrąży się w mrokach pogaństwa i utraci tożsamość narodową, wyrosłą przecież na korzeniach chrześcijańskich.
Św. Siostra Małgorzata Maria Alacoque, mistyczka, której zawdzięczamy rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, przyszła na świat 22 lipca 1647 roku w burgundzkim zamku Lautecour (Francja). Była piątym dzieckiem Filiberty i Klaudiusza Alacoque, królewskiego notariusza.
Nikt nie jest osamotniony na tym świecie. Każdy człowiek, jak uczy nas Kościół, posiada Niebiańskiego przyjaciela, który mu towarzyszy do ostatniego tchnienia, modli się za niego, stara się natchnąć do dobrego, a odwieść od złego. Taki przyjaciel to skarb. Pamiętajmy o nim podczas codziennej modlitwy, prosząc: Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…
Często myślimy o św. Ojcu Pio z Pietrelciny przede wszystkim jako o cudotwórcy, który potrafił pojawiać się w dwóch miejscach jednocześnie, przenikać ludzkie sumienia, porozumiewać się w różnych językach, walczyć z diabłem, etc. Gdzieś w tle pozostaje świadomość, że był On przede wszystkim kapłanem, naśladowcą Zbawiciela - Dobrego Pasterza.