Chrystus zmartwychwstał - co to oznacza dla Ciebie?

Chrystus zmartwychwstał - co to oznacza dla Ciebie?

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara – pisał św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian.

 

Zmartwychwstanie to centralne wydarzenie w dziejach świata i fundament naszej wiary. Oznacza całkowite zwycięstwo Chrystusa nad złem. Pan Jezus, pokonując śmierć, która jest owocem grzechu pierwszych rodziców Adama i Ewy, otworzył dla nas Niebo.

 

Nie może zatem uważać się za katolika ktoś, kto podaje w wątpliwość prawdziwość powstania z grobu Pana Jezusa. Choć w oczach zmaterializowanych społeczeństw XXI wieku może to wydawać się absurdem, jednak jest faktem.

Przyjęcie tej prawdy wiary nie było zresztą łatwe także w czasach działalności apostołów. Święty Paweł pisał, że głosi Jezusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan (1 Kor 1,22-23). Należy bowiem podkreślić, że chrześcijanie nie są ludźmi z tego świata. Mądrość tego świata nie jest mądrością naszą. Pobyt na ziemi to tylko poczekalnia do Nieba. Toteż nasze myśli krążą wokół ostatecznego przeznaczenia, a jest nim spotkanie z Bogiem. O czym zresztą można myśleć w poczekalni, jak nie o chwili, gdy otworzą się drzwi i zaproszą nas do środka…

 

Ważne jest, żeby całkowicie zaufać Chrystusowi i nauczaniu Kościoła. Tylko wtedy zdobędziemy pewność, że jesteśmy na dobrej drodze. Bo cóż z deklaracji, iż cenimy Jezusa, gdy jednocześnie będziemy lekceważyć Jego nauki: zmieniać małżonka, gdy się znudzi, mieszkać z tzw. partnerem/partnerką bez ślubu, odwiedzać kościół raz na pół roku itd. W takim przypadku nie możemy oczekiwać, że spędzimy wieczność z Jezusem.

 

Pan Jezus jest ponad prawami fizyki, ponad biologią, ponad psychologią, jest Bogiem i zaprasza nas do Siebie. Kto Jego wybiera, wybiera życie wieczne w radości i szczęściu, w przewybornym towarzystwie Trójcy Świętej. Kto odrzuca zaproszenie, skazuje się na marną wegetację w przepełnionym nienawiścią świecie księcia tego świata, jak Pan Jezus nazwał szatana.

 

Jak po Męce i Śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa nastąpiło zwycięskie Zmartwychwstanie, tak po trudzie życia na tym świecie oczekuje nas radość zbawienia i wskrzeszenia z martwych.

 

Bóg stworzył człowieka, by – jak uczy katechizm – Boga znał, oddawał Mu cześć, kochał Go i służył Mu. Niestety, przez nieposłuszeństwo pierwszych rodziców znaleźliśmy się w stanie, w jakim żyjemy na ziemi. Jesteśmy jak ryba wyrzucona na brzeg, zagubieni, zdezorientowani, z poczuciem dojmującego braku, niespełnienia. Namiastkę szczęścia znajdujemy, odpowiadając na wezwanie Chrystusa i żyjąc sakramentami. Jeżeli pustkę będziemy zapełniać, postępując wbrew przykazaniom Bożym, poczucie pustki nas nie opuści, a w dodatku skażemy się na przedłużenie tego stanu nieugaszonego pragnienia na wieczność.

 

Św. Augustyn zawarł tę myśl w pięknym zdaniu zapisanym w Wyznaniach. Zwracając się do Boga, napisał: Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie.

Ważność Zmartwychwstania Pana Jezusa podkreślił Kościół, wyznaczając niedzielę na dzień spoczynku i uczczenia Boga. Nie sobotę, której świętowanie praktykowali Żydzi; nie piątek, w którym Pan Jezus cierpiał, został zabity i złożony do grobu, ale niedzielę – dzień, w którym powstał z martwych.

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa to wielka nadzieja dla nas, katolików żyjących na początku XXI wieku. Obecnie Kościół przechodzi wielki kryzys. Miliony osób opuściły bądź wkrótce opuszczą szeregi wiernych. W krajach pogańskich trwają prześladowania, a w Europie i obu Amerykach chrześcijaństwo jest marginalizowane. Chrystus, który został niewinnie zamordowany, pokazał nam wielki sens cierpienia, wskazując przy tym, że prowadzi ono do zwycięstwa.

Niewątpliwie zwycięstwo Kościoła – Mistycznego Ciała Pana Jezusa, przyjdzie jeszcze na tym świecie. Zapowiedziała to Matka Boża w Fatimie, wypowiadając do małych pastuszków: Łucji, Hiacynty i Franciszka pełne nadziei słowa: W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje! Nawracajmy się więc i żyjmy Ewangelią! Alleluja!

Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał!

 

oprac. Adam Kowalik

 

Modlitwa do Chrystusa Zmartwychwstałego

 

Zmartwychwstały Jezu Chryste, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, spraw, byśmy wiernie żyli duchem Twego Zmartwychwstania.

Odnów nasze serca. Naucz nas umierać samym sobie, abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał. Uczyń nas znakiem Twej miłości, co przemienia i przekształca.

Zechciej posłużyć się nami w odnowie społeczeństwa, abyśmy głosząc Twoje życie i Twoją miłość, doprowadzili wszystkich do Twego Kościoła.

Przyjmij te prośby Panie Jezu, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, jako Bóg na wieki.

Amen.

Królowo nieba, wesel się

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

  1. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja
    R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się.
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

Wypełnij poniższy formularz i dołącz do społeczności Dla Duszy.
DOŁĄCZ
Tak, chcę otrzymywać wartościową lekturę duchową oraz informacje o inicjatywach Stowarzyszenia
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>

Dołączając do internetowej wspólnoty Dla Duszy:

  • otrzymasz e-mailem przedpremierowo każdy numer newslettera z pobożną lekturą, dedykowanego członkom społeczności Dla Duszy,
  • uzyskasz dostęp lub otrzymasz zaproszenia do udziału we wszystkich internetowych kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi,
  • pogłębisz swoją wiarę.
Czasem można usłyszeć głosy, podnoszone zwłaszcza przez protestantów, że katolicy są nazbyt maryjni… Pada wówczas argument, jakoby kult Matki Bożej przesłaniał nam Pana Jezusa, odciągał od kontemplacji Drugiej Osoby Bożej. Musimy stwierdzić z całą stanowczością – to wierutna bzdura! Prawdziwa maryjność jest bowiem Chrystocentryczna, bo i Maryja była i jest niezmiennie oddana swemu Synowi.
25 marca, czyli dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół Święty obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wizytę Archanioła Gabriela złożoną Najświętszej Maryi Pannie, w trakcie której zaszły dwa, niezwykle ważne dla ludzkości wydarzenia: Maryja zgodziła się zostać Matką Syna Bożego oraz za sprawą Ducha Świętego poczęła Pana Jezusa. Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej nastąpiło tuż po tym, gdy Najświętsza Dziewica powiedziała Bożemu Posłańcowi fiat, czyli niech się stanie.
Bogactwem Kościoła są jego kapłani. Od ich pobożności i zaangażowania w pracę duszpasterską zależy kondycja moralna wszystkich członków Mistycznego Ciała Pana Jezusa. Wybitnym przedstawicielem tego stanu był niewątpliwie św. Alojzy Orione, gorliwy kapłan, zawsze przepełniony zapałem do odnawiania świata w Chrystusie.
Trwa Wielki Post – czas przygotowań do obchodów Paschy Pana Jezusa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w tym okresie rozważamy Świętą Mękę Pana Jezusa i pokutujemy za nasze grzechy, które przecież są powodem cierpień Zbawiciela.
Twarz to część ciała, która najlepiej oddaje wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka. Dlatego jej fotograficzne odwzorowanie umieszczane jest w dowodach osobistych, paszportach i legitymacjach. Wyraz twarzy często zdradza inteligencję osoby bądź jej niedostatek, a także stan ducha.